تغيير رشته يا شاخه تحصيلي :

دانش آموزي كه در پايه دوم به تحصيل اشتغال داردومتقاضي تغيير رشته يا شاخه ي تحصيلي مي باشد. بدون در نظر گرفتن وضعيت هدايت تحصيلي ويا معدل وي مي تواند به صورت زير پس از كسب شرايط تغيير رشته يا شاخه دهد.

1-       مراجعه به مشاور يا مدير حداقل دوهفته قبل از امتحانات خرداد يا شهريور وتكميل فرم هاي لازم .

2-       شركت در امتحانات تغيير رشته وكسب نمره قبولي (10 يا 12)مطابق جدول زير :

رشته

علوم تجربي

رياضي فيزيك

ادبيات وعلوم انساني

علوم ومعارف اسلامي

فني وحرفه اي

كاردانش

علوم تجربي

-----

-------

جامعه شناسي (1)- عربي (2) انساني

جامعه شناسي (1)- عربي (2) معارف

شركت درامتحان دروس تخصصي رشته مورد نظر ودرنظر گرفتن ظرفيت آن رشته

بدون امتحان فقط با توجه به ظرفيت مي توان تغيير رشته داد

رياضي فيزيك

زيست شناسي(1)

-------

جامعه شناسي (1)- عربي (2) انساني

جامعه شناسي (1)- عربي (2) معارف

شركت درامتحان دروس تخصصي رشته مورد نظر ودرنظر گرفتن ظرفيت آن رشته

بدون امتحان فقط با توجه به ظرفيت مي توان تغيير رشته داد

ادبيات وعلوم انساني

رياضي(2)-فيزيك(2)-شيمي(2)-زيست شناسي(1)

رياضي(2)-فيزيك(2)-شيمي(2)-

زيست شناسي(1)

--------

-----

شركت درامتحان دروس تخصصي رشته مورد نظر ودرنظر گرفتن ظرفيت آن رشته

بدون امتحان فقط با توجه به ظرفيت مي توان تغيير رشته داد

علوم ومعارف اسلامي

رياضي(2)-فيزيك(2)-شيمي(2)-زيست شناسي(1)

رياضي(2)-فيزيك(2)-شيمي(2)-

زيست شناسي(1)

------

-------

شركت درامتحان دروس تخصصي رشته مورد نظر ودرنظر گرفتن ظرفيت آن رشته

بدون امتحان فقط با توجه به ظرفيت مي توان تغيير رشته داد

شاخه فني وحرفه اي

رياضي(2)-فيزيك(2)-شيمي(2)-زيست شناسي(1)

رياضي(2)-فيزيك(2)-شيمي(2)-

زيست شناسي(1)

جامعه شناسي (1)- عربي (2) انساني

جامعه شناسي (1)- عربي (2) معارف

شركت درامتحان دروس تخصصي رشته مورد نظر ودرنظر گرفتن ظرفيت آن رشته

بدون امتحان فقط با توجه به ظرفيت مي توان تغيير رشته داد

شاخه كاردانش

رياضي(2)-فيزيك(2)-شيمي(2)-زيست شناسي(1)

رياضي(2)-فيزيك(2)-شيمي(2)-

زيست شناسي(1)

جامعه شناسي (1)- عربي (2) انساني

جامعه شناسي (1)- عربي (2) معارف

شركت درامتحان دروس تخصصي رشته مورد نظر ودرنظر گرفتن ظرفيت آن رشته

بدون امتحان فقط با توجه به ظرفيت مي توان تغيير رشته داد

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۸۹ساعت 8:25  توسط nikoobakht  |